Innkalling til årsmøte i hovedlaget

Postet av Bjerke IL Fotball den 22. Apr 2024

 Fra 1952. Dette blir ikke en del av arrangementet denne gangen dessverre

 

Årsmøte Bjerke idrettslag tirsdag 21. mai 2024 

Det innkalles med dette til årsmøte i Bjerke Idrettslag på Bjerke stadion, klubbhuset tirsdag 21.mai kl.20.

Forslag som skal behandles av årsmøtet, må sendes til styret ved leder@bjerke-il.no senest to uker før møtet.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Valg av dirigent, protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokoll
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Oppløsing av Bjerke Idrettslag allianseidrettslag (saksutredning neste side)

Sak 4 - Oppløsning av en idrettslagallianse i Bjerke idrettslag, herunder Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski, samt etablering av Bjerke idrettslag ski og Bjerke idrettslag fotball som egne selvstendige idrettslag (foreslått av årsmøtene i Bjerke IL Fotball og Bjerke IL Skil)

Saken gjelder oppløsning av en idrettslagallianse i Bjerke idrettslag, herunder Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski, samt etablering av Bjerke idrettslag ski og Bjerke idrettslag fotball som egne selvstendige idrettslag. Dette innebærer nedlegging av særlaget Bjerke idrettslag, organisasjonsnummer 836 182 472. Endret tilknytning medfører også endring i klubbens lover. 

Bakgrunn:

Bjerke idrettslag etablerte 29.11.2005 to allianseidrettslag:

Bjerke idrettslag fotball, organisasjonsnummer 989 312 596

Bjerke idrettslag ski, organisasjonsnummer 889 312 572

Begge idrettslag ble registrert som allianseidrettslag den 24.04.2006

 

Det har i den senere tid oppstått en rekke spørsmål om medlemsantall i særidrettslaget og fordeling av tilskudd. For å forenkle dette og få rene linjer foreslås å etablere Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski som egne idrettslag uten alliansetilknytning gjennom særidrettslaget Bjerke idrettslag.

Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski har siden etableringen i 2005 vært drevet som egne enheter med egne budsjetter. Det er ingen felles rettigheter eller økonomiske relasjoner mellom idrettslagene. Det er heller ingen rettigheter mellom særidrettslaget Bjerke idrettslag og Bjerke idrettslag fotball eller Bjerke idrettslag ski. Anlegget i Maura og på Nordåsen er i sin helhet eid og drevet av hhv Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski. Det er derved ingen eiendeler eller lån å fordele. Det foreligger heller ingen andre forpliktelse mellom lagene.

Det er enighet om at begge lag, Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski kan benytte eksisterende logo. Det er etablert en egen avtale om bruk av logo.

Nye vedtekter som er i samsvar med å etablere Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski som egne enheter uten tilknytning. Gyldighet av nye vedtekter forutsetter likelydende vedtak hos alle de tre berørte enheter, Bjerke idrettslag, Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski.

Når årsmøtene har vedtatt endringen så sendes dokumentasjon på årsmøtevedtakene til Brønnøysund for registrering i samme forsendelse.

 

Vedtak til avstemming: 

Idrettslagallianse i Bjerke idrettslag med Bjerke idrettslag Fotball og Bjerke idrettslag Ski oppløses og disse etableres som egne selvstendig idrettslag. 

Særlaget Bjerke idrettslag nedlegges, organisasjonsnummer 836 182 472.

 

Vedtak: Enstemmig eller mer enn 2/3 flertall.